Σιδερωτήρια Κουρτινών

//Σιδερωτήρια Κουρτινών
  • Σιδερωτήριο κουρτινών
  • Σιδερωτήριο κουρτινών, μέγιστης επιφάνειας 3mX0,7m, με 2 κινητήρες απορρόφησης.